Privacybeleid

Toepassingsgebied

Omzien verzamelt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. De verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Waar gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor?

Omzien verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor bemiddeling naar vast of tijdelijk werk, of een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten en/of referentiechecks;
 • inzicht te krijgen in bedrijven waar, of via wie, je mogelijk ingezet wordt of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
 • je voor te stellen bij onze opdrachtgevers om te kijken of je de geschikte kandidaat bent voor de functie. Eventueel met foto’s als je deze op vrijwillige basis hebt verstrekt;
 • bepaalde functiegegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • een opdracht bij een opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst met deze opdrachtgever. En de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • om managementinformatie te kunnen leveren, interne controles te kunnen verzorgen, bedrijfsveiligheid en voor het uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • jouw feedback en klachten te verwerken en daarop te reageren om zo onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • voor naleving van wet- en regelgeving. Denk hierbij aan identificatie, arbeidswetgeving en fiscale en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale/internationale sanctiewetgeving;
 • voor het voeren van de loonadministratie.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Omzien verzamelt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar dienstverlening. De verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van de diensten waarvan je gebruik maakt. Wanneer je bijvoorbeeld ons contactformulier op de website heeft ingevuld, zullen we jouw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met je op te nemen of vragen te beantwoorden. Welke persoonsgegevens verwerkt Omzien onder andere?

 • Naam, adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Curriculum vitae;
 • Opleidingen, diploma’s, cursussen en certificaten;
 • Pre-employment screening en relevante werkervaring;
 • Eventuele gezondheidsbeperkingen weergegeven in een FML;
 • Kopie ID.

Deelt Omzien persoonsgegevens met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening, voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Omzien kan jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld doorgeven aan de volgende categorieën ontvangers: loonadministrateurs en opdrachtgevers waar we je voor kunnen stellen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij verwerkersovereenkomst om eenzelfde beveiligingsniveau te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat zijn de voorwaarden voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Omzien slechts verwerkt indien één van de verwerkingsgronden uit artikel 6 AVG van toepassing is, namelijk als:
a) je voor de verwerking ondubbelzinnig toestemming hebt verleend;
b) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jou die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
c) de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Omzien onderworpen is;
d) de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van jou;
e) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of
f) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Omzien of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van jou, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Omzien bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienstrelatie met je hebben. Tenzij anders wordt bepaald eindigt de bewaartermijn van de persoonsgegevens twee jaar na afloop van de dienstrelatie. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven maximaal zeven jaar bewaard.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Omzien hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logistieke toegangsbeveiliging.

Worden datalekken gemeld?

Omzien dient alle gegevensinbreuken te registreren en te documenteren. In geval van een datalek moet Omzien deze voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij hebben een intern protocol voor de melding van datalekken dat voldoet aan de eisen van de AVG.

Kan ik informatie over mijzelf inzien of opvragen?

Je hebt het recht aan Omzien te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. Ook heb je het recht op informatie en het recht een verzoek te doen tot inzage en correctie (verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming), alsmede het recht van verzet. Aan het uitoefenen van deze rechten zijn geen kosten verbonden.

Inzage in persoonsgegevens wordt alleen gegeven wanneer Omzien voldoende zekerheid heeft over de identiteit van de persoon die het verzoek indient. Wij kunnen bij de behandeling van het verzoek om aanvullende gegevens vragen.

Voor één van bovenstaande verzoeken kan je ons een bericht sturen via info@omzien.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Omzien gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Een voorbeeld is Google Tag Manager. Met deze cookie worden de tags op de website beheerd en ingezet. Deze cookie maakt het onder meer mogelijk om Google Analytics te plaatsen en blogs te delen via sociale media.

Wil je meer weten of heb je een klacht?

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen aan info@omzien.nl.

Tevens willen wij je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om hierover een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit Privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit Privacybeleid, kan je contact met ons opnemen.

Omzien BV
Functionaris voor de Gegevensbescherming
avg@omzien.nl
Munsterstraat 10
7418 EV Deventer
0570-745488